PLAN HALI

 

trybuna wschodnia

plan trybuna wschodnia

trybuna zachodnia

plan trybuna zachodnia

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW/BILETÓW W SEZONIE 2022/2023

 

 • 1 Definicje
 1. Organizator / Klub – Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 59, 85-023 Bydgoszcz.
 2. Hala 1 – Hala SISU Arena w Bydgoszczy, mieszcząca się przy ul. Toruńskiej 59.
 3. Hala 2 – Hala Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy, mieszcząca się przy ul. Toruńskiej 59.
 4. Cennik - oznacza cennik karnetów/biletów aktualny na dzień sprzedaży, udostępniony na stronie www.eneaastoria.abilet.pl .
 5. Bilet – uprawnienie do jednorazowego wejścia na konkretny mecz koszykarski.
 6. Karnet – uprawnienie do wejścia na mecze koszykówki we wskazanym okresie.
 7. Mecz – spotkanie organizowane przez Klub w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi.
 8. Uczestnik – osoba, która zakupiła karnet/bilet i bierze udział w meczu.
 9. Strony – Organizator i Uczestnik.
 10. Runda zasadnicza – runda obejmująca mecze koszykarskie w sezonie 2022/2023, nie wliczając meczów fazy play-off.
 11. Faza play-off – mecze koszykarskie organizowane po rundzie zasadniczej w celu wyłonienia mistrza ligi.
 12. I runda – pierwsza połowa rundy zasadniczej.
 13. II runda – druga połowa rundy zasadniczej.
 14. Osoba zaszczepiona – osoba posiadająca potwierdzenie zaszczepienia przeciwko COVID-19.
 15. Ulga – zniżka na zakup karnetów/biletów, obejmująca młodzież szkolną do 19 roku życia, emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym.
 16. Rozporządzenie (RODO) - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 17. Polskie przepisy w zakresie danych osobowych - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 18. Administrator danych osobowych – podmiot, któremu powierza się dane osobowe (Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A. – podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.
 19. Przetwarzanie danych osobowych - każda operacja dokonywana na danych osobowych np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.
 20. Odbiorca – to podmiot współpracujący z Administratorem, któremu ujawnia się dane osobowe.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Sprzedaż karnetów/biletów prowadzi Klub.
 2. Sprzedaż karnetów/biletów odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony www.eneaastoria.abilet.pl lub stacjonarnie w siedzibie Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz S.A. mieszczącej się w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 59, w dniach i godzinach wyznaczonych przez Organizatora.
 3. Klub prowadzi sprzedaż karnetów/biletów na mecze w terminach określonych w odrębnych informacjach prezentowanych na stronie internetowej Klubu oraz na oficjalnych kontach Klubu w portalach społecznościowych.
 4. Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie Polskiej Ligi Koszykówki S.A., za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Ceny sprzedaży karnetów/biletów umieszczane na stronie internetowej Klubu oraz na innych oficjalnych kanałach dystrybucyjnych zawierają podatek VAT. Ceny karnetów/biletów mogą ulec zmianie.
 6. Klub definiuje poniższe typy karnetów:
  • VIP – miejsca na wyznaczonej trybunie VIP,
  • Ulgowe – dla młodzieży szkolnej, która w momencie nabywania karnetu ma ukończony 3 rok życia, a nie ukończyła jeszcze 19 roku życia, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (w momencie zakupu oraz w dniu meczu należy posiadać ze sobą ważny dokument potwierdzający posiadane prawo do ulgi),
  • Normalne – dla pozostałych osób.
  1. Dzieci, które w dniu Meczu nie ukończyły 3 roku życia uprawnione są do wejścia do Hali za darmo, z zastrzeżeniem, że dziecko nie posiada prawa do własnego miejsca siedzącego, a jego wejście do Hali możliwe jest wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
  2. Uczestnicy wchodząc do Hali są świadomi przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 oraz zobowiązują się do przestrzegania ograniczeń prawnych dot. zapobiegania i zwalczania pandemii COVID-19, w szczególności dot. dystansu i środków dezynfekcyjnych i ochronnych. Uczestnicy oświadczają, że użytkując karnet i uczestnicząc w meczach jako publiczność nie będą wnosić roszczeń w stosunku do Organizatora wynikających z ewentualnego zakażenia podczas korzystania z karnetu. W tym zakresie przebywanie w Hali odbywa się na własną odpowiedzialność.
  3. Uczestnik dokonując zakupu karnetów/biletów zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w związku z zakupem i korzystaniem z karnetów/biletów.
  4. Uczestnik dokonujący zakupu karnetu/biletu zobowiązany jest do udzielenia prawdziwej informacji odnośnie posiadanego potwierdzenia zaszczepienia przeciwko COVID-19. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyżej wymienionych potwierdzeń w dniu Meczu. Osoby, które udzielą fałszywej informacji i w dniu Meczu nie okażą potwierdzenia zaszczepienia przeciwko COVID-19, nie zostaną wpuszczone na Mecz, a ponadto nie będą miały prawa do roszczenia zwrotu kosztów za zakupiony karnet/bilet.
  5. Uczestnik dokonujący zakupu karnetu zobowiązany jest do wyboru miejsca na Hali 1 oraz Hali 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru miejsca na Hali 2 za Uczestnika, w przypadku, gdy ten nie dokona wyboru samodzielnie.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca na karnecie/bilecie, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, na które Organizator nie będzie miał wpływu. Nowe miejsce wskazane przez Organizatora zostanie przesłane do Uczestnika drogą mailową na adres wskazany podczas zakupu karnetu/biletu.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania spotkania ligowego bez publiczności z przyczyn od niego niezależnych, takich jak siła wyższa bądź pandemia Covid-19. Uczestnik ma prawo do roszczenia rekompensaty z tytułu rozegrania spotkania ligowego bez publiczności, forma rekompensaty ustalona przez Strony to pakiet gadżetów klubowych o wartości równej poniesionej przez Uczestnika straty. Uczestnicy, którzy będą chcieli skorzystać z prawa do wyżej wymienionej rekompensaty zobowiązani są do przesłania zgłoszenia w terminie 14 dni od daty rozegrania spotkania ligowego bez publiczności, na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie musi zawierać dane Uczestnika oraz numer zakupionego karnetu/biletu.
  8. W trakcie imprezy masowej mają zastosowanie wszelkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące zasad postępowania w czasie trwania pandemii COVID-19, a Uczestnik zobowiązuje się do ich stosowania.
  9. Uczestnik akceptuje obowiązek posiadania maseczki przy wejściu na Halę i zobowiązuje się do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca wyznaczonego na karnecie/bilecie oraz podczas poruszania się po Hali. Organizator oraz służby porządkowe mają prawo do kontroli realizacji tego wymogu. Uczestnik, który nie zastosuje się do powyższego obowiązku będzie musiał opuścić Halę i nie przysługują mu z tego tytułu roszczenia o zwrot ceny kanetu/biletu lub rekompensatę.
  10. Uczestnik zobowiązany jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach do tego wyznaczonych.
  11. Uczestnik zobowiązany jest do zajęcia miejsca wyznaczonego na karnecie/bilecie. W przypadku wprowadzenia rozporządzenia stanowiącego o konieczności zajęcia innego miejsca niż to wskazane na karnecie/bilecie, uczestnik zobowiązany jest do zajęcia miejsca wskazanego przez Organizatora.
  12. Uczestników obowiązuje zakaz gromadzenia się w ciągach komunikacyjnych, przy barierkach i innych strefach. Organizator zaleca ograniczenie poruszania się po Hali do minimum. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania dystansu 1,5 m. Wyjątkiem są osoby z dzieckiem poniżej 13 roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne poruszanie się po Hali oraz osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.
  13. Maksymalna liczba osób w toaletach nie może przekraczać liczby kabin toaletowych.
  14. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania odstępu 1,5 m w kolejce przed wejściem
   do Hali, do kasy biletowej i do toalet.
  • 3 Dane osobowe i ich ochrona
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A.
   z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 59, 85-023 Bydgoszcz.
  2. Kontakt:
   • listownie: ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz
   • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu sprzedaży imiennych karnetów na wydarzenia sportowe organizowane przez Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A. zgodnie
   z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit a, b i f RODO
  4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres trwania sezonu 2022/2023. Po jego zakończeniu usunięte zostaną przekazane nam dane osobowe.
  5. W dalszej kolejności dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
  6. Odbiorcami powierzonych danych osobowych będą podmioty związane z obsługą systemów
   i narzędzi teleinformatycznych (firma informatyczna, firma obsługująca system sprzedaży biletów, ochrona).
  7. W związku z powierzeniem danych osobowych mają Państwo prawo żądania od Administratora Danych Osobowych: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych,
   w przypadku przetwarzania na podstawie § 3 niniejszej informacji, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Powyższe żądania, można skierować pisemnie lub w formie elektronicznej.
  8. W związku z powierzeniem danych osobowych mają państwu prawo wniesienia skargi na naruszenie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników i osoby współpracujące z Administratorem Danych Osobowych.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do sprzedaży karnetów.
  • 4. Postanowienia końcowe
  1. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszać na Stronie internetowej Klubu.
   W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany Regulaminu następują
   z poszanowaniem praw nabytych przez Nabywców.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. poz. 827).
  3. W razie sporów z Kupującym, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej Klubu
   w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2022r.

   

  FAQ

  {slider Czy karnety/bilety przypisane są do konkretnych miejsc?}

  Tak, karnety/bilety są przypisane do konkretnych miejsc. Podczas zakupu karnetu/biletu istnieje możliwość wybrania dowolnego miejsca spośród tych dostępnych.

  {slider title="Czy podczas zakupu biletu/karnetu muszę mieć przy sobie dokument tożsamości?"}

  Podczas zakupu karnetu należy wypełnić formularz kontaktowy wraz z oświadczeniem o zgodności danych, w związku z czym dokument tożsamości nie będzie wymagany. Należy pamiętać jednak, iż dokument może być sprawdzony przez ochronę w dniu organizowanego wydarzenia.

  Podczas zakupu karnetu/biletu ulgowego jak i w dniu wydarzenia należy posiadać przy sobie dokument uprawniający do ulgi.

  {slider title="Komu przysługuje ulga w zakupie karnetu/biletu?"}

  Ulga w zakupie karnetu/biletu przysługuje młodzieży szkolnej do 19 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym (w momencie zakupu oraz w dniu meczu należy posiadać ze sobą ważny dokument potwierdzający posiadane prawo do ulgi).

  {slider title="Czy studenci mają prawo do ulgi w zakupie karnetu/biletu?"}

  Ulga w zakupie karnetu/biletu nie obejmuje studentów. 

  FORMULARZ

  adobe pdf icon